ኤስ-ኤፍ ኢ ወይ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ

loading...

ኣብ ህዝባዊ ላዕለዋይ ማአከል ትምህርቲ ዝኾነ ቤት-ትምህርትና፡ ነቶም መሰረታዊ ኣምር ቋንቋ ሽወደን ዘይብልኩም ግን`ከ
ፍዴላት ላቲን እትመልኩ ሰባት፡ ንቋንቋ ሽወደን ዝምልከት ክልተ ዓይነታት ትምህርቲ ማለት ቁጽሪ 2 ን 3ን ተባሂሎም
ዝጽውዑ ከምኡ ውን ኮርሳት ሲ ከምኡ ውን ዲ ኣለዉና።

ናይት ትምህርቲ ሰዓታት ካብ ሰዓት 9 ንግሆ ክሳብ 12 ኮይኑ፡ ኣብ ሰሙን 15 ሰዓታት ትመሃሩ። ብዜካ`ዚ እእብ ገዛ
ኮይንኩም ውን 15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ክትመሃሩ ኣለኩም። እቲ ናይ መወዳእታ ዝኾነ ደረጃ ዲ ምስ ወዳእኩም፡ ካልእ
ሓፈሻዊ ኮርሳት ናይ ምምሃር ዕድል ኣለኩም። እዚ ኮርሳት`ዚ ንቀጻሊ ላዕለዋይ ትምህርቲ መንገዲ የርሕወልኩም።

ከም መመሃሪ እንጥቀመሎም ከኣ መጻሕፍትን፡ ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ ስዌኦል "Sweol" ዝተሰምየ መምሃሪ ገጽን እዮም።
ከም ኣካል ናይዚ ኮርሳት ዝተፈላለዩ መጻሕፍቲ ነንብብ። ንኣብነት፡ ፖስፖረት "På spåret" ከምኡ ውን
ኦምቫርልድስኩንስካፕ "Omvärldskunskap" ዝተሰምየ መጽሓፍቲ ክጥቀስ ይከኣል። ነቲ ኮርስ መወከሲ ዝኾኑ መጽሓፍቲ
ክትልቅሑን፡ ኣብ እዋን ትመሃሩሉ ግዜ ውን ኮምፕዩተር ከምኡ ውን ኣይፓድ ትክጥቀሙ ትኽእሉ። ከም ኣካል ናይዚ
ኮርስ ውን ትምህርታዊ ብጽሖትን ዑደትን ንገብር ኢና። እቲ ዘድሊ ቅጥዒታት ፍልጠት ምስ ኣማላእኩም ሃገራዊ ፈተና
ናይ ኤስ-ኤፍ-ኢ ክትገብሩ ይፍቐደልኩም።

ብዛዕባ`ዚ ተወሳኺ ክትፈልጥዎ ትደልዩ ነገር ምስ ዝህሉ፡ ናብቲ እንርከበሉ ኣድራሻ ማለት ሃማርኩለ-ቶርየት ቁጽሪ 61
ምጽኡ።

Hammarkulletorget 61: