loading...

ንምትካል እግሪ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ዝምልከት ኮርስእዚ እንህቦ ኣብ ሕብረተ-ሰብ እግሪ ንምትካል ዝምልከት ኮርስ፡ ንወዲ-ሰብ ምሉእ ብምሉእ ምርኩስ ዝገብር ኮይኑ ንቋንቋ
ከኣ ብስፍሕ ዝበለ፡ ማለት ንበይኑ ዘይኮነስ ከም ኣካል ናይ ሰፊሕ መስርሕ ዝርኢ ኮርስ እዩ። ምምዕባል ቋንቋ እምበኣር፡
ሓደስቲ ክፍተታትን ፍልጠትን ዝተሓወሶ ማሕበራዊ ድሕረባይታ የድልዮ። እዚ ኹሉ ከኣ፡ ጥዕናኹም ምሉእ ክኸውንን
ምስ ዓቕምኹም ብዝሳኔ ፍጥነት ክትምዕብሉን ዝብል እዩ። ቋንቋ ማእከል ብምግባር ዝተፈላለዩ ዓውዲታት ፍልጠት ንድህስስ።
መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ንጥፈት ካብ ቤት-ትምህርቲ ወጻኢ እዩ ዝካየድ። እነልዕሎም ዓበይቲ ሕቶታት ከኣ፡ ጥዕና፡ ባህሊን
ስነ-ጥበባዊ ተመስጦታትን፡ ሕብረተ-ሰብኣዊ ምእንፋት፡ ከምኡ ውን ምምዕባል ቋንቋን ማሕበራዊ ርኽክብን ይርከብዎም።
እዚ ንምትካል እግሪ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ዝምልከት፡ ኣብ ህዝባዊ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝወሃብ ኮርስ`ዚ፡ ነቶም ኣብ ቤት-
ጽሕፈት ዕዮ ተመዝጊቦም ኣብ መደብ መትከሊ-እግሪ ዝሳተፉን ውጥን መትከሊ-እግሪ ዘለዎም ሰባት ዝምልከት ኮርስ እዩ።